eCommerce Terms and Conditions

Deze bestelling van een dienst (“BD”) is een integraal en essentieel gedeelte van de Algemene Service Voorwaarden (“ASV”). De ASV en deze BD stellen de termen en voorwaarden van de e-commerce service van AMEN geleverd aan de klant. Het aanvaarden en/of valideren van het orderformulier door de klant behelst volledige acceptatie van deze bestelling van een dienst.

DEFINITIES

  • Service: Levering van het e-commerce pakket van AMEN aan de klant.
  • e-commerce Pakket: Hosting service aangeboden door AMEN welke de klant in staat stelt om een webshop te creëren en publiceren zonder daarvoor zelf over professionele kennis te moeten beschikken over de Auteurs Software.
  • Auteur: e-Pages, eigenaar van de Software welke gebruikt wordt voor het e-commerce pakket.
  • Software: Programma in eigendom van de auteur en wordt geleverd door AMEN aan de e-commerce pakketten.

OMSCHRIJVING VAN DE E-COMMERCE SERVICE

AMEN biedt de klant verschillende typen van e-commerce pakketten welke de klant in staat stellen om een webshop te creëren en publiceren waarbij gebruik wordt gemaakt van software vanuit de auteur van welke de website toegankelijk is volgens de volgende URL http://www.epages.com/en/.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KLANT

Enkel de klant is verantwoordelijk voor het beheer en configuratie van zijn/haar online winkel. Het beheer en de configuratie moet worden gedaan via het online besturingspaneel van de online winkel. AMEN neemt geen enkele aansprakelijkheid hiervoor, in het geval van het onbedoeld verwijderen van de online shop door de klant De klant erkent hierbij dat AMEN de winkel of de gegevens niet zal beheren in zijn/haar belang en dat zij daarom niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige daaraan gerelateerde kosten.

De klant zal in staat zijn zekere typen computercodes zoals HTLM, CSS, Flash animatiesetc. aan de online winkel toe te voegen, binnen de toegestane limieten en verenigbaar met de e-commerce software, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant zelf. Enkel de klant blijft verantwoordelijk voor enige sprake van slecht functioneren, problemen, virus enz. die zich voordoen met de online winkel die voorkomen uit of door de verbinding met het ingeven dan de code.

De klant is geïnformeerd dat AMEN geen gegevens op slaat of back-ups maakt. De klant is verplicht zelf constante back-ups te maken van zijn/haar gegevens (producten, prijzen, afbeeldingen enz.) onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en koste. De back-ups moeten klaar zijn voor herproductie van de online winkel te allen tijde.

De klant zal in staat zijn haar e-commerce pakket te upgraden of downgraden met de toepasbare technische en financiële aspecten op het moment dat een dergelijke aanpassing wordt besteld. De klant is geïnformeerd dat het zijn/haar eigen verantwoordelijkheid is om de gegevens op te slaan voordat een downgrade wordt uitgevoerd, omdat een dergelijke operatie leidt tot een permanente destructie van de winkel. Nadat de downgrade is voltooid zal de klant de shop volledig moeten herproduceren en herconfigureren. De klant zal hiervoor contact op moeten nemen met AMEN met betrekking tot de upgrade of downgrade gevolgen en voorwaarden alvorens zijn/haar e-commerce pakket te veranderen. Enkel de klant is verantwoordelijk voor alle gevolgen van een dergelijke upgrade of downgrade.

De klant verbindt zich volledig akkoord te gaan en te voldoen aan alle wettelijke en statutaire formaliteiten, verplichtingen en verklaringen etc. vereist voor het exploiteren en publiceren van de online winkel onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en voor eigen kosten. AMEN neemt geen aansprakelijkheid op enige wijze voor deze verplichtingen en formaliteiten.

De klant verbindt zich officieel de Service niet te gebruiken voor enige illegale doeleinden en verbindt zich om alle toepasbare regelgeving, normen en wetgeving na te leven.

Mocht het gebruik van de service een negatieve invloed hebben op het internet en/of servers en/of platformen en/of de netwerken van AMEN, haar klanten of derden patijen, dan behoudt AMEN zich het recht voor om de service op te schorten, zelfs zonder voorafgaande berichtgeving en mogelijk met contract verbreking. De klant houdt de verantwoordelijkheid voor de opschorting van de service en de be‘indiging van het contract en alle al dan niet directe consequenties daarvan. De klant accepteert formeel dat er geen vergoeding, of waardebon en geen compensatie wordt toegekend in een dergelijk geval.

In het geval van tekortkoming in de nakoming van deze clausules van de huidige overeenkomst van de klant, behoudt AMEN zich het recht voor het contract per direct te beëindigen zonder daarmee inbreuk te maken op het recht van volledige betaling en vergoeding van de eventueel toegebrachte schade aan AMEN.

In geen geval zal AMEN aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige schadeclaim of verantwoordelijkheid voortkomende uit de verbinding met de service.

De klant zal AMEN en haar bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten vrijwaren van en tegen alle claims, schades, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische honoraria en kosten) die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de service.

ONDERHOUD VAN DE SERVICE

AMEN zal haar best doen om het technische platform als host van de e-commerce pakketten operationeel te houden. De klant is geïnformeerd dat AMEN onderhoudswerkzaamheden kan uitvoeren op het platform indien nodig, de klant erkent dat dergelijke operaties zouden kunnen leiden tot een tijdelijke onbeschikbaarheid van de online winkels. AMEN zal haar best doen om de opdrachtgever te waarschuwen op voorhand via het controle paneel. De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor elke vorm van storing, virussen, onverenigbaarheid of enig ander probleem van de online winkel als gevolg van of in verband met de door de opdrachtgever ingevoerde code op de winkel die kunnen optreden na het verrichtte onderhoud. De klant zal zelf dergelijke virussen of problemen moeten vaststellen.

De klant is ervan op de hoogte dat mogelijke technische problemen op de e-commerce software die kunnen worden ontdekt zullen worden doorgegeven door AMEN aan de auteur. De klant aanvaardt het dat de auteur haar best doet om het probleem op te lossen in een variabele termijn die mogelijkerwijs enkele maanden duurt, afhankelijk van de complexiteit van de kwestie. De klant ziet af van het verhalen van schade op AMEN in dit geval

VOORWAARDEN

De service is geldig voor de duur waarvoor de klant aanvraag heeft gedaan. Op de Verloopdatum wordt de online winkel automatisch verwijderd samen met alle gegevens. De klant zal daarom de service moeten hernieuwen en betalen voor de Verloopdatum. AMEN neemt geen aansprakelijkheid voor enige verlies of schade, zoals, maar niet gelimiteerd tot het verlies van gegevens, gederfde winst, verlies van activiteiten etc. voortgekomen uit of in verbinding staand met de service op termijn.

VERGOEDING EN BETALING

Betalingsprocedures en vergoedingen verschuldigd voor de service zijn vermeld op de website van AMEN en / of in het controle paneel en / of per e-mail. De klant verbindt zich eraan om te voldoen aan de betalingsvoorwaarden en betaalt AMEN de vereiste vergoedingen. De dienst zal pas worden geactiveerd wanneer de betaling is ontvangen door AMEN.